• M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
همانطور که از اسم روش پیداست، روش تحلیل تقریبی یک دهم دهانه صرفا جهت تخمین نیرو به شکل تقریبی است و بدیهی است مقادیر محاسبه شده با این روش دقیق نخواهند بود. به طور کلی تمام روش ها کم و بیش تقریبی هستند و برای کاربرد آنها فرضیاتی مطرح است که ممکن است حالت واقعی سیستم را بیان نکنند. جهت تخمین نیرو ها در یک قاب دو بعدی برای بارهای ثقلی از روش یک دهم دهانه استفاده می کنیم. مجدد تاکید میگردد که این روش برای بارهای ثقلی است که راستای اعمال آنها در جهت نیروی ثقل است. بارهای جانبی وارد بر سازه را می توان با روش تقریبی دیگری مانند روش پرتال تخمین زد.

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
قاب دو بعدی زیر را در نظر بگیرید.

این قاب یک قاب ساده است که اتصال تیرهای آن به ستون ها به شکل ساده مفصلی است. تحلیل این قاب برای بارهای ثقلی بسیار ساده است و می توان با دقت مناسب بدون نیاز به روش تحلیلی تقریبی آن را تحلیل نمود.


 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
تیرهای دو سر مفصل تحت اثر بار گسترده یکنواخت قرار دارند و مقادیر برش و خمش حداکثر در هریک به راحتی قابل محاسبه است.


 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
ستون ها نیز با توجه به انتهای مفصلی تیرها، سهمی از لنگر تیرها نداشته و تنها نیروی محوری تحمل می کنند. نیروی محوری ستون ها نیز با جمع برش انتهایی تیرهای دو سمت آن بدست می آید. در طبقات پایین تر نیز نیروی محوری ستون های فوقانی به ستون های تحتانی اضافه می گردد. این قاب یک مثال رایج در قاب های مهاربندی است که تیرها دوسر مفصل بوده و تنها بار ثقلی را تحمل می نمایند. تحمل بارهای جانبی نیز به وسیله مهاربندها تامین می گردد.


حال شرایطی را در نظر بگیرید که اتصال تیرها به ستون ها به صورت گیردار طرح شده باشد. قاب ایجاد شده یک قاب خمشی است. در این شرایط با توجه به نامعینی سیستم، تخمین مقادیر نیروی تیرها و ستون ها امری پیچیده به نظر می رسد.

برای تحلیل این قاب از روش تقریبی یک دهم دهانه استفاده می شود. قاب شکل زیر نمودار لنگر خمشی تیرهای یک قاب خمشی را به وضوح نشان داده است.

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395​لازم به ذکر است که شکل فوق از یک قاب در نرم افزار ETABS استخراج گردیده است. در این نرم افزار جهت های قراردادی لنگر بر خلاف عرف مد نظر ما است. (مثبت رو به پایین و منفی رو به بالا).

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
در صورتی که یک تیر مطابق شکل زیر (الف) تحت اثر بار با توزیع یکنواخت قرار گرفته باشد، در صورتی که هر دو گره A و B تماما در برابر چرخش مقید باشند (ب) آنگاه نقطه عطف تیر یا مکان لنگر خمشی صفر در طول تیر در فاصله 0.21L واقع خواهد شد. از طرفی در صورتی که هر دو گره A و B در برابر چرخش آزاد باشند (اتصال مفصلی باشد) آنگاه لنگر صفر در انتهای تیر و در محل گره های A و B خواهد بود.در عمل با توجه به گیرداری نسبی اتصالات، در انجام تحلیل تقریبی محل لنگر صفر بین موقعیت 0 و 0.21L از انتهای دهانه در نظر گرفته می شود. به عبارتی فرض بر آن است که محل لنگر صفر در فاصله 0.1L از انتهای دهانه قرار دارد.

بنابراین لنگر خمشی حداکثر وسط دهانه، لنگر حداکثر انتهای تیر و برش انتهایی تیرها را با فرض آنکه تقریبا مقدار لنگر تیر در فاصله یک دهم دهانه دو طرف آن، صفر است به شکل زیر تخمین زد.


 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
پس از تحلیل تیرهای قاب، تحلیل نیروهای داخلی ستون های قاب نیز امکان پذیر است.

نیروی محوری ستون ها از جمع برش های انتهایی تیرها بدست خواهد آمد. لازم است در طبقات نیز نیروی محوری ستون ها به شکل تجمعی اعمال گردد. بدین منظور محاسبه نیروی محوری ستون ها از بالا به پایین انجام می شود.

جهت فهم بهتر موضوع مثال شکل ذیل را ببینید. دیاگرام فرضی برش های انتهایی تیرهای یک قاب و نیروی محوری ستون ها که از این مقادیر برش ها بدست آمده اند، مشخص شده اند.

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395

برگه پیشین 1 2 برگه پسین
15 نوشته

درون‌شد