• M.R.Shahri
  • admin
  • نوشته‌ها: 56
  • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
روش تحلیل تقریبی پرتال، جهت برآورد نیروهای داخلی یک قاب تحت اثر نیروهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرد. برای برآورد نیروها تحت اثر بارهای ثقلی از روش هایی چون روش تقریبی یک دهم دهانه استفاده می شود. بنابراین روش پرتال صرفا برای بارهای جانبی وارد بر سازه است. تحلیل قاب های چند دهانه چند طبقه به دلیل نا معینی بالا، امری سخت و زمانبر است که با فرضیات روش های تقریبی به سادگی قابل انجام است.

در روش پرتال سه فرض اصلی درنظر گرفته می شود:

1- نیروي برشی به نسبت مشخصی بین ستون هاي آن طبقه تقسیم می شود .بعضا این نسبت به صورت دو سهم به ستون میانی و یک سهم به ستون کناري در نظر گرفته می شود اما دقیقتر آن است که نیروي برشی را به نسبت سهم دهانه هر ستون تقسیم نمود . در صورتی که دهانه قاب ها با یکدیگر مساوي باشند ، دو روش یکسان خواهند بود.
2- یک نقطه عطف در میانه ستون ها قرار دارد.
3- یک نفطه عطف در میانه تیرها قرار دارد.

فرض 2 و 3 در حقیقت با مشاهده شکل تغییر شکل یافته قاب تحت اثر بارهای جانبی شکل گرفته است.

سعی بر آن است که محلی که در آن ممان صفر است قبلا پیش بینی شده و با فرض مفصلی بودن این نقاط سیستم به یک سیستم معین تبدیل گردد. هر اندازه محل مفصل پیش بینی شده دقیق تر باشد نتایج به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.

مراحل انجام روش پرتال :

گام 1 : محاسبه نیروي جانبی.

گام 2 : نیروي برشی هر طبقه به نسبت دهانه بین ستونها تقسیم شده و در وسط ستون مشخص می شود.

گام 3 : از ضرب نیروي برشی در نصف ارتفاع ستون ، لنگر ستون محاسبه می شود. چون نقطه عطف ستون در وسط آن قرار دارد لنگرهاي بالا و پایین ستون با هم برابرند .

گام 4 : در هر گره مجموع لنگر ستونها باید برابر با مجموع لنگر تیرها باشد ، با شروع از آخرین طبقه از سمت چپ (سمت نیروهاي موثر) و حرکت از بالا به پایین لنگرهاي انتهایی تیرها محاسبه می شوند .

گام 5 : نیروي برشی تیرها از تقسیم لنگر تیر بر نصف دهانه محاسبه می شود.

گام 6 : با توجه به نیروي برشی تیرها نیروي محوري ستونها محاسبه می شود . نیروي محوري ستونهاي کناري از لحاظ عددي مساوي نیروي برشی تیر متصل به آن است که البته باید نیروي محوري ستون فوقانی را به آن افزود . نیروي محوري ستونهاي میانی مساوي تفاضل نیروي برشی تیر سمت چپ و راست متصل به آن است که باید به نتیجه حاصل ، نیروي محوري ستون فوقانی را افزود . در صورتی که دهانه هاي قاب با یکدیگر مساوي باشد ، و یا نیروي برشی ستون به نسبت دهانه ها توزیع شده باشد ، نیروي محوري ستون میانی صفر خواهد بود.


  • M.R.Shahri
  • admin
  • نوشته‌ها: 56
  • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
فایل پیوست یک مثال کامل از روش تحلیل تقریبی پرتال است.
فایل پیوست: Portal.zip » دریافت شده 368 بار

درون‌شد