دریافت فایل

نسخه الکترونیکی آیین نامه های طراحی سازه های فولادی :

 

ویرایش 2016 :

 

استاندارد AISC-360-2016
Specification for Structural Steel Buildings

(دریافت فایل)

 

ضوابط طرح لرزه ای استاندارد AISC-360-2016
Seismic Provisions for Structural Steel Buildings

(به زودی)

 

ضوابط طراحی اتصالات از پیش تایید شده - استاندارد AISC 358-16
Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications

(دریافت فایل)

 

ضوابط ساخت، نصب کنترل سازه های فولادی - استاندارد AICS 303-16

Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges

(دریافت فایل)

 


ویرایش 2010 :

 

استاندارد AISC-360-2016
Specification for Structural Steel Buildings

(دریافت فایل)

 

ضوابط طرح لرزه ای استاندارد AISC-360-2016
Seismic Provisions for Structural Steel Buildings

(دریافت فایل)

 

ضوابط طراحی اتصالات از پیش تایید شده - استاندارد AISC 358-16
Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications

(دریافت فایل)

 


 

فایل های راهنمای طراحی سازه های فولادی :

 

طراحی صفحات زیر ستون

AISC Design Guide 01 - Base Plate And Anchor Rod Design 2nd Ed
AISC Design Guide 04 - Extended End-Plate Moment Connections - 2nd Edition

 

 

 

درون‌شد