عناوین اصلاحات

نویسندگان کتاب از اساتید، صاحب نظران و دانشجویان گرانقدر که با دقت کم نظیر خود کتاب حاضر را مطالعه نموده و نقطه نظرات ارزشمندشان را منتقل نموده اند، صمیمانه سپاسگزاری می نمایند. به خوانندگان توصیه می گردد قبل از مطالعه کتاب، اصلاحات نگارشی و محاسباتی که در ادامه لیست شده است را مد نظر قرار دهند.

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : 1394/9/14

 

 

شماره صفحه عنوان اصلاح
57

 

در مثال 3-5 در محاسبه ضریب تاخیر برش، طول اتصال 10 سانتی متر درج شده است که باید به مقدار 15 سانتی متر تغییر یابد.

 

61

 

توضیحات بعد از مثال : مسیر fghi جایگزین "مسیر ijfh" گردد.

 

70

 

در مثال 3-11 عبارت زیر جایگزین Ant گردد:

Ant=[9-5-0.5(2+0.2)](0.8)=2.32

 

74

 

مقدار بار زنده در شکل 3-27 به 31000 کیلوگرم تغییر یابد. محاسبات انجام شده نیاز به تغییر نخواهند داشت.

 

84

 

مثال 3-15 : بار ناشی از سقف در صورت سوال به جای 25 مقدار 20kg/m2 درج گردد.

 

110

 

آخرین خط : مشابه با نسبت ارائه شده در جدول صفحه 114 ، کل عبارت E/Fy می بایست زیر رادیکال قرار گیرد.

 

115

 

در شکل 4-9 مقدار tw=1.2cm جایگزین مقدار 35cm گردد. محاسبات تغییری نخواهند کرد.

 

122

 

سطر نهم : مقدار مقاومت فشاری طرح برابر 113292.89kg به دست خواهد آمد.

 

144

 

مثال 4-14 در قسمت محاسبه شعاع ژیراسیون نمیرخ مرکب، مقدار 59.4 می بایست جایگزین 72.2 به عنوان سطح مقطع نیمرخ گردد. در ادامه نیز لاغری نیمرخ به مقدار 69.2، حاصل ضرب تنش بحرانی کمانش در ضریب کاهش مقاومت به 1693kg/cm2 و مقاومت مورد نیاز فشاری به 100555.6kg تغییر یابند.

 

196

 

در جدول 5-5 برای واحد پارامتر ثابت پیچشی J به جای cm3 می بایست cm4 درج گردد.

 

220 و 221

 

در دو صفحه مذکور به جای عبارت "تیر EF " می بایست عبارت "تیر ij " درج گردد.

 

234

 

اصلاح شکل: درشکل 5-42 پارامتر k از شروع گردی اتصال جان و بال تا سطح داخلی بال نیمرخ نشان داده شده است. k فاصله بین نقطه شروع گردی اتصال جان و بال تا سطح خارجی بال نیمرخ است.

 

336

 

در شکل 8-11 توضیحات سمت چپ شکل : علامت کوچکتر مساوی برای هر سه مورد ذکر شده، به بزرگتر مساوی تغییر یابد.

 

344

 

در انتهای مثال 8-2 عبارت Rn=44755.2kg جایگزین Rn=42624kg گردد. سایر محاسبات صحیح بوده و نیاز به تغییر ندارد.

 

346

 

مثال 8-4، در میانه صفحه ، عبارت "مقاومت لهیدگی برای 22*300 PL " جایگزین عبارت "مقاومت لهیدگی برای 22*200 PL  " گردد.

 

348

 

در مثال 8-5، در انتهای صفحه: در سطح برش 1.5*2 قطر سوراخ وجود دارد لذا :

Anv=Agv-2*1.5[1.8+0.2](1.2)=21.6

در ادامه مثال می بایست Anv اصلاح و جایگزین گردد. به عبارتی Rn=70152kg خواهد بود. سایر محاسبات تغییر نخواهد کرد.

 

357

 

در پاراگراف انتهایی صفحه (دو خط مانده به انتها) "جدول 10-4-2 " جایگزین "جدول 10-2-4 " گردد.

 

359

 

در میانه صفحه برای وضعیف سطحی کلاس A عبارت "رنگ نشده" جایگزین "رنگ شده" گردد.

 

362

 

عینا مشابه با اصلاح قبلی، در مثال 8-7 نیز در سطح برش 1.5*2 قطر سوراخ وجود دارد لذا :

Anv=Agv-2*1.5[2.4+0.2](1.0)=18.2

در ادامه مثال می بایست Anv اصلاح و جایگزین گردد. به عبارتی Rn=60384kg خواهد بود. سایر محاسبات تغییر نخواهد کرد.

 

405

 

در خط دوم در محاسبه مقاومت لهیدگی ورق، عدد 9 اضافه درج شده است. کافی است عدد 9 حذف گردد. نتایج و سایر محاسبات صحیح بوده و نیازی به تغییر ندارند.

 

443

 

در حل این مثال از اساس مقطع پلاستیک IPE240 به جای اساس پلاستیک IPE300 استفاده شده است. لذا محاسبات این مثال می بایست مجدد بازنویسی گردد. بازنویسی شده این مثال تماما از این قسمت قابل دریافت است. محاسبات بر مبنای استفاده از نیمرخ IPE2400 بازنویسی شده است.

 

448

 

در میانه صفحه، در محاسبه اساس پلاستیک بال نبشی برای ضخامت t توان 2 درج گردد.

 

449

 

در مثال 9-4 برای تعیین طول اتکای نبشی بر اساس معیار تسلیم جان ضریب کاهش مقاومت برابر 1.0 منظور گردد.

 

454

 

در مثال 9-5 برای تعیین طول اتکای نبشی بر اساس معیار تسلیم جان ضریب کاهش مقاومت برابر 1.0 منظور گردد.

 

458

 

در مثال 9-6 خط پنجم "نیمرخ IPE330" جایگزین "نیمرخ IPE400" گردد.

 

470

 

فاصله محور تا محور سوراخ های ورق روسری طبق شکل 9-30 برابر 7.5 سانتی متر است. در محاسبه و کنترل کران بالای مقاومت لهیدگی از مقدار 6 ساننتی متر استفاده شده است که می بایست محاسبات بر مبنای 7.5 سانتی متر اصلاح گردد. به عبارتی :

s=7.5 > 2d+h=2*2+2.2=6.6

 

482

 

خط نهم به جای d=40cm مقدار d=26cm درج گردد.

 

495

 

در انتهای مثال 9-13 (سه خط ماقبل آخر) عبارت wz جایگزین dz گردد. در ادامه سایر محاسبات صحیح بوده و نیاز به تغییر ندارد.

 

514

 

خط هشتم. به جای نیرو از عبارت تنش استفاده گردد.

 

532

 

در رابطه محاسبه ضخامت کف ستون مقدار Y برابر 3.95 است که به اشتباه 3.65 درج شده است. (در زیر رادیکال یک بار 3.95 و یک بار 3.65 نوشته شده است). در ادامه محاسبات و نتیجه رابطه صحیح بوده و نیاز به تغییر ندارد.

 

556

 

در پاراگراف آخر خط هفتم، "پ" جایگزین "ج" شود.

 

561

 

در مثال 10-3 دو خط آخر، مقاومت طراحی مقطع مرکب 40.122ton.m است که به اشتباه 10.122ton.m درج شده است.

 

563

 

در انتهای صفحه عبارت "قبل از گیرش بتن" به "بعد از گیرش بتن" تغییر یابد.

 

565-564

 

در مثال 10-5 در قسمت محاسبه بازوی لنگر 14.5 جایگزین 17.5 گردد.

y=d/2+t-a/2=16/2-8-3/2

در ادامه مقاومت خمشی اسمی مقطع مرکب اصلاح گردد:

Mn=Cy=48240*14.5=699480kg.cm=7ton.m

مقاومت طراحی مقطع مرکب در خط دوم صفحه 565 نیز اصلاح گردد.

 

568

 

خط آخر "مثال 10-5" جایگزین "مثال 10-4" گردد.

 

570

 

در خط نهم و دهم "ناودانی" جایگزین "گلمیخ" گردد.

 

572

 

در رابطه برآورد سطح مقطع نیمرخ فولادی As ضریب کاهش مقاومت جا ماده که می بایست ما قبل Fy قرار گیرد. در مثال 10-7 شکل صحیح رابطه قابل مشاهده است.

 

574

 

در خط پنجم "Zx=628cm3" جایگزین "Zx=557cm3" گردد. 

 

575

 

خط آخر در انتهای صفحه "80" جایگزین "64" گردد. نتیجه رابطه صحیح بوده و نیاز به تغییر ندارد.

min(8t=8*10=80,80)=80cm

 

576

 

خط دوم در محاسبه تعداد برشگیرهای مورد نیاز مقدار 150240 باید به جای مقدار 140240 قرار گیرد که در نتیجه تعداد 16.85 به دست خواهد آمد. با انتخاب 17 گلمیخ بین نقطه لنگر صفر و حداکثر، در طول تیر 34 گلمیخ نیاز خواهد بود که در فواصل 29.41 سانتی متری قرار خواهند گفت.

 

615

 

در شکل 11-14 روی  نمودار دیاگرام برش : مقادیر 69.6 و 12.9 به 69.9 و 12.8 تغییر یابند.

 

درون‌شد